• Sura-Vinaya-Patrika

  • Sri Krishna-Bala-Madhuri

  • Viraha-Padavali

  • Sri Krishna-Madhuri

  • Sura-Ramacharitawali

  • Anurag-Padavali